SeniorenRaad Tilburg ijvert voor een Senioren Service Centrum

Logo SeniorenRaad Tilburg

Toen de SeniorenRaad Tilburg in september 2017 zijn manifest aan de toen zittende gemeenteraad voorlegde, waren daar al aandachtspunten in opgenomen waarmee de politieke partijen hun verkiezingsprogramma nog interessanter konden maken. Een behoorlijk aantal heeft dat ook gedaan. De ene partij wat meer dan de andere, maar de aandacht voor de senioren in Tilburg was er.

Een van de punten in het manifest was de noodzaak om zo spoedig mogelijk een ombudsman/- vrouw voor seniorenzaken aan te stellen.

De SeniorenRaad Tilburg wil nog eens het belang van goed georganiseerde seniorenvoorzieningen, waaronder zo'n gemeentelijke ombudsman/-vrouw, onder de aandacht brengen.

Van alle kanten wordt zowel op landelijk als op lokaal niveau aangegeven hoe belangrijk het is, dat senioren de regie over hun eigen leven moeten kunnen blijven voeren. Langer in hun eigen huis blijven wonen is daar een zeer belangrijk aspect van, maar er zijn meerdere aandachtsgebieden van betekenis, zoals zorgfaciliteiten, mobiliteit, werk, toegankelijkheid, enz.

Het belang dat Tilburg aan voorzieningen voor senioren hecht is groot, getuige het feit dat er nu een wethouder komt die ouderenzaken in zijn portefeuille heeft. De SeniorenRaad Tilburg heeft er alle vertrouwen in, dat Erik de Ridder die taak met groot jeugdig elan vorm en inhoud gaat geven.

Het zal ook nodig zijn, dat er veel energie in wordt gestoken. Het opzetten en inrichten van een integraal seniorenbeleid is een hele klus. Daarvoor is het noodzakelijk dat de vele organisaties en personen die zich voor senioren inspannen een verregaande samenwerking nastreven.

Dat bij de opstelling en uitvoering van seniorenbeleid ook een geheel eigen dynamiek hoort zal duidelijk zijn.

De SeniorenRaad Tilburg verwacht dat de ouder wordende Tilburger gefocust zal blijven op lang, tot op hoge leeftijd, zelfstandig blijven wonen, met een hoge graad van zelfbewustzijn en zelfontplooiing. Ook is het zo dat een 55-plusser zich vaak geen senior voelt, niet iedere 65-jarige zich een oudere en een 75-jarige zich niet per se een bejaarde voelt. Met die ontwikkeling houdt de zorgvraag gelijke tred. Daartoe dient een beleid te worden ontwikkeld dat ruimte geeft en recht doet aan deze diversiteit.

Van deze ontwikkeling wil de SeniorenRaad Tilburg in onze gemeente DE pleitbezorger en DE ambassadeur zijn.

Om al deze initiatieven en actiepunten tot een goede uitvoering te brengen wil de SeniorenRaad Tilburg zich sterk maken voor een dienstencentrum ten behoeve van senioren. Een centrum van waaruit vragen en problemen wat betreft seniorenzaken de samenleving in gaan en waar informatie vanuit de samenleving binnen komt. Een plaats waar mensen en organisaties die zich met seniorenzaken bezighouden elkaar kunnen ontmoeten, expertise kunnen halen en brengen waar “good practice” kan worden gedeeld en waar snel en adequaat ingegaan kan worden op de actualiteit. De bedoeling is zeker niet een klachtencentrum te zijn, maar integendeel een dynamisch trefpunt met veel aandacht voor signalen die binnen komen en de mogelijkheden tot doorverwijzen via korte lijnen.

Hierin spelen de wijken en buurten een cruciale rol.

Daartoe heeft de SeniorenRaad Tilburg bij de gemeente een subsidieverzoek ingediend.

In de aanloop naar 2019 stelt de SeniorenRaad Tilburg een plan van aanpak op. Hierin geeft hij aan hoe de organisatie en de inrichting van het Dienstencentrum er uit gaat zien.

Het College van B&W heeft aangegeven minder sturend te willen?/kunnen? zijn en juist meer helpend. Met aanvaarden en uitvoeren van dit burgerinitiatief kan het College bewijzen hoe serieus het deze uitspraak meent.